online konzultácie

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta / IS HBP /

INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTA V SÚVISLOSTI S Interným Systémom Hodnotenia Bezpečnosti Pacienta

Na základe Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. sme povinní informovať pacientov o ich právach.

Práva pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti sú v Slovenskej legislatíve súhrnne vymenované v Charte práv pacienta v SR

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prava-pacientov-zakotvene-v-ch/

Okrem toho, túto problematiku rieši viacero zákonov. V prvom rade sú to zákony o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a Zákon o ochrane osobných údajov.

 Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť v SR:

 1. Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej ZS
 2. Právo na výber poskytovateľa ak nie ste:
  1. osobou, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
  2. žiadateľ o azyl,
  3. osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
  4. príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
 3. Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.
 4. Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu.
 5. Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o  možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 6. Právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa  zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
  1. neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
  2. ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  3. ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  4. ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 7. Právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo biomedicínskom výskume.
 8. Právo na zachovanie mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a súvisiacich skutočnostiach (právo na zachovanie mlčanlivosti má svoje výnimky).
 9. Právo na zmiernenie utrpenia.
 10. Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 11. Povinnosť zabránenia prenosu choroby, označenia zdroja nákazy a určenia okruhu osôb, ktoré mohli byť nakazené v prípade, že je osoba nakazená prenosnou chorobou.
 12. Právo na informácie vyplývajúce z GDPR

Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať
o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

L i n k y  n ú d z o v é h o   v o l a n i a:

112 - Integrovaný záchranný systém (EU číslo tiesňového volania)
155 - R
ýchla zdravotnícka pomoc
150 - Hasi
čský a záchranný zbor
158 - Polícia

 

Dotazník pacienta

Spať

Každý deň voľné termíny pre akútnych pacientov

22.4.2024 ( Pondelok ) 15:00 hod.